Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Notulen Algemene ledenvergadering 12 december 2016

26-01-2017

ALGEMENE LEDENVERGADRING 2016, d.d. 12 december 2016

Aanwezig bestuur: Ufuk Ermis (voorzitter), Lucas Fransen (secretaris), Jasper Ponds (penningmeester), Henk Render en Henk Nieuwenhuis (algemeen bestuursleden)

Agenda

1. Opening:

De voorzitter, hierna te noemen Ufuk Ermis, opent om 19.33 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

2. Mededelingen:

Ufuk Ermis meldt dat hij een jaar eerder dan de bedoeling was stopt met het voorzitterschap. Directe aanleiding is zijn gezondheid. Bovendien zijn de doelstellingen die hij en bestuur voor ogen hadden inmiddels behaald. FC Twente en de Vriendenkring is in een nieuwe situatie beland en dat vraagt om een ander type voorzitter, aldus Ufuk Ermis. Lucas Fransen zal het (interim)  voorzitterschap tot de eerstvolgende ALV voor zijn rekening nemen.

2. Notulen vergadering:

De notulen worden onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.

3. Jaarverslag van de secretaris:

Lucas Fransen markeert de voetbalgerelateerde FC Twente gebeurtenissen in chronologische volgorde. Hij spreekt van een onzeker, emotioneel en heftig jaar met een goede afloop. Dit mag FC Twente nooit meer overkomen!

4. Jaarverslag van de penningmeester:

Jasper geeft toelichting op de balans per 30 juni 2016; de staat van baten en lasten over het boekjaar 2015-2016; de begroting voor het boekjaar 2016-2017. Tevens laat hij de goedkeurende verklaring van de kascontrole commissie zien. Er zijn verder geen vragen en opmerkingen.

5. Verslag van de kascontrolecommissie:

De heren Mink Toet en Jacques Hendriksen, zijnde de kascontrolecommissie van de Vriendenkring, stellen de vergadering voor het bestuur, en meer in het bijzonder de penningmeester, decharge te verlenen voor gedurende dezen het afgelopen boekjaar gevoerde beheer. Onder applaus van de leden wordt hiermee ingestemd.

6. Herkiezing kascontrolecommissie:

Onder applaus worden de leden van de kascontrolecommissie herkozen. Ar Jan Steenkamp is reserve.

7.Huldiging jubilarissen:

De jubilarissen worden met bloemetje en een speld in het zonnetje gezet.

8. Bestuursverkiezing:

Tijdens de eerstvolgend Algemene Ledenvergadering vindt er wederom een bestuurdersverkiezing plaats.

9. Contributie:

Gelet op de gezonde financiele positie van de Vriendenkring stelt het bestuur voor het lidmaatschapsgeld niet te verhogen. Onder applaus wordt hiermee door de leden ingestemd.

10. Rondvraag:

Ufuk Ermis vraagt of de leden de vuurwerkgeluiden beu zijn en of hierop moet worden ingegrepen. De leden zijn het daarmee eens. 

Ufuk Ermis vraagt de leden of FC Twente door moet gaan met de samenwerking met Heracles op het gebied van de jeugdopleiding. De meerderheid van de leden zijn voor het met onmiddellijke ingang stoppen.

Een lid heeft de uitnodiging voor de feestavond niet ontvangen. Het bestuur licht toe dat men via mail, nieuwsbrieven, social media en posters in het home hier uitgebreid aandacht aan heeft geschonken. Het bestuur betreurt dat hem dit is overkomen.

Een lid wil graag dat het bestuur van de Vriendenkring haar invloed aanwendt op de wc’s jashaakjes aan te brengen. Dit om de jas voor minder validen aan op te hangen bij het naar de wc gaan. Lucas Fransen bespreekt dit met FC Twente.

Een lid vindt dat de website meer tot leven kan komen. Het bestuur vraagt de leden om hulp. Inmiddels is een groep bijeen gekomen om als commissie op professionele wijze de nieuwsbrief, website, twitter en facebook vorm te geven.

11. Sluiting:

Niets meer aan de orde zijnde sluit Ufuk Ermis om 21.11 de vergadering, waarna er uitgebreid vragen konden worden gesteld aan Mokotjo en Jensen.


Hatrans
Volgende VK Express:
26-01-2020
VK Express PSV uit
[Meer informatie]

Volg ons ook op social media:
Volg de Vriendenkring op Facebook
Volg de Vriendenkring op Twitter