Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Notulen Algemene ledenvergadering 6 mei 2021

20-10-2021

ALGEMENE LEDENVERGADERING BOEKJAAR/SEIZOEN 2019/2020

Aanwezig bestuur: Lucas Fransen (voorzitter), Stan Westerink (secretaris), Jasper Ponds (penningmeester) Henk Render en Henk Nieuwenhuis (algemene bestuursleden)

Afwezig bestuur met kennisgeving: Jasper Ponds (penningmeester):

 

1. Opening:

De voorzitter, Lucas Fransen, opent om 19.00 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom op deze bijzondere vergadering via een videostram.

Lucas vraagt om een moment van stilte voor de leden of dierbaren van onze leden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

2. Mededelingen:

Dit jaar is de ALV al een aantal malen uitgesteld vanwege de Coronapandemie.

Helaas kunnen we niet fysiek bij elkaar komen, maar al onze leden kunnen de ALV bijwonen via een youtube-kanaal. Lucas komt terug op een aantal vragen die in de vorige vergadering gesteld zijn door de heren Waayer en Grijnsen. Daarnaast brengt Lucas zijn felicitaties over aan Jan Streuer die vandaag 70 jaar is geworden.

Ook het programma na de vergadering is op deze videoverbinding te volgen. Als gasten worden trainer Ron Jans en clubicoon Jan van Staa geïnterviewd door gespreksleider André van der Leij.

3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering:

De notulen van de ALV van 26 november 2019 (boekjaar/seizoen 2018/2019) worden onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.

 

4. Jaarverslag van de secretaris:

Stan Westerink geeft een korte weergave van de gebeurtenissen binnen FC Twente, zowel op bestuurlijk niveau als sportief.

Het seizoen 2019/2020 werd behoorlijk overschaduwd door het vroegtijdige einde van de competitie.

Stan geeft een korte terugblik op het afgelopen seizoen. Hij geeft aan dat het afgelopen best heftig was qua werkzaamheden. Veel verloopt via online. De hoeveelheid overleggen, emails, apps was enorm. Bovendien lijkt alles lastiger als je elkaar niet fysiek kunt ontmoeten.

Dit verslag gaat over een seizoen welke anderhalf jaar geleden is afgesloten.

In dat verslagjaar hebben we nog besloten de contributie voor het jaar daarna te innen met een mogelijkheid van korting op contributie door middel van bijschrijven van een deel van de contributie op de Vestekaart en dat het tweejaarlijkse feest niet kan worden gehouden.

De hoop wordt uitgesproken dat we op korte termijn weer naar het stadion kunnen.

Er zijn nog wel activiteiten georganiseerd maar daar zal Henk Render over rapporteren.

 

5. Verslag activiteitencommissie

Henk Render doet verslag van de activiteiten en geeft kort aan wat er allemaal is gebeurd en gaat gebeuren. Hoewel de Corona ook hier een behoorlijk effect gehad hebben we toch nog heel wat voor elkaar gekregen. Henk geeft een korte opsomming.

Met de bardames en andere vrijwilligers hebben we het home opgeruimd en aan een goede schoonmaakbeurt onderworpen. Dit is afgesloten met een gezamenlijk hapje en drankje.

De FC Twente quiz is niet op de open dag maar op locatie met een beperkt aantal leden georganiseerd. Dit was ondanks alles een succes en het was goed om waar te nemen dat er veel kennis over onze club bij de leden is.

Het magazine de twaalfde man is gedurende het seizoen gewoon uitgegeven.

Er is een podium gebouwd in ons Home

De Jubilarissen door een rondgang in de bloemetjes gezet in januari door met een aantal bestuursleden en vrijwilligers..

Ook heeft de VK de langdurig geblesseerden een hart onder de riem gestoken met een presentje.

Henk Render spreekt de hoop uit dat we elkaar snel weer kunnen treffen in ons Hatrans Home

 

 

6. Jaarverslag van de penningmeester:

Penningmeester Jasper Ponds toelichting op de cijfers over het boekjaar 2019-2020 en de begroting voor het boekjaar 2020-2021. Dit is al weer enige tijd geleden. Ondanks de coronacrisis was het financieel wel een goed jaar.

Een aantal highlights: Contributie nam toe, ledenaantal is 4.000 maar schommelt jaarlijks een beetje.

Kosten kant:

Post “kosten home voor eigen rekening”: Voor het gebruik van ons Home betalen we ieder jaar een behoorlijke vergoeding aan FC Twente. Daarnaast hebben we in 2019/20 een podium in het voorste deel van ons home gebouwd en daar gaan we het komende jaar ook verlichting aan toevoegen.

Post “activiteiten”: Open Dag 2019, de ALV en de optredens in het Home die voor de helft door Hatrans worden gesponsord.

Balans:

Uiteindelijk is het mede door uitstel van uitgaven een toename van ons vermogen ontstaan van ca. € 37.000.

De reservering voor een feestavond blijft staan.

Suggesties voor activiteiten zijn altijd welkom.

De contributie is niet in mei geïnd maar uitgesteld dus die loopt volledig in het nieuwe seizoen. Daarom per 30 juni 2020 geen overlopende passiva.

De begroting geldt voor het nieuwe seizoen dat tijdens de ALV bijna voorbij is.

Daarin is een fors bedrag begroot voor donaties. Dit betreft de (inmiddels al betaalde) Bijdrage aan FC Twente van € 30.000 voor Corona gerelateerde uitgaven. Dit houdt verband met de aan de leden geboden compensatie: voucher vestekaart of donatie aan FC Twente. Daarnaast nog een bijdrage aan het Boek “de schaal kwam naar ons”.

Het betreft een conservatieve begroting waarbij een klein verlies is opgenomen maar financieel gaat het de Vriendenkring nog altijd goed.

 

9. Contributie 2021/2022

De contributie zal wederom gelijk blijven.

Junior/senior           € 17,50 per jaar

Leden                     € 30 per jaar

Gezinnen                € 45 per jaar

Ook geeft hij aan dat hij de goedkeurende verklaring van de kascontrole commissie heeft ontvangen.

 

7. Verslag Kascontrolecommissie door Arjan Steenkamp

Het is volgens Arjan jaarlijks een spel om iets te vinden in de boeken. Dat is wederom niet gelukt, dus hulde voor de penningmeester. Twee weken na het einde van het seizoen worden cijfers aangeleverd. Arjan is heel tevreden om waar te nemen dat de cijfers zo keurig verzorgd zijn, en hij zegt dat ook namens Jacq Hendriksen.

8. Herkiezing kascontrolecommissie

Lucas geeft aan dat we met de huidige kascontrolecommissieleden verder willen en dat wordt op basis van art 42 sub a van de Statuten door het bestuur aan de vergadering voorgesteld. Onder applaus van de leden wordt hiermee ingestemd. De kascontrolecommissie die het boekjaar 2019-2020 zal controleren, wordt wederom gevormd door Jacques Hendriksen, Arjan Steenkamp.

Bestuursleden

Er zijn geen bestuursleden aftredend en herkiesbaar.

10. Rondvraag:

Daar kan via de email gebruik worden gemaakt. Er zijn geen vragen binnengekomen.

11. Huldiging jubilarissen:

De jubilarissen zijn zoveel mogelijk bezocht om hen te verrassen met een jubileumspeldje en bloemetje en FC Twente sjaal. Stan geeft een korte beschrijving wat hij en Ineke tijdens hun rondgang hebben meegemaakt.

De jubilarissen waren zowel verrast, verheugd en sommige gevallen geëmotioneerd. Rode draad over de hele dag was de dankbaarheid voor de huldiging en het plezier voor degenen die het bezoek hebben gedaan. Volledigheidshalve hieronder de lijst:

25 jaar jubileum

E.H.A.E. Hemmer

A de Kruijff

S. Bekkink

H.W. Hogenkamp

M.K. Kopp

Paul van Dijk

G.J Wiemerink

C Kleinsman

H.D. Stegeman

H Izaks

P.J. Lever

G.P.H.F. Ikink

E.J Braam

R. Koopman

S.J.T Velnaar

Gerwin Brouwer

H.J. Polman

40 jaar jubileum

J.H.J. Harberink

John Boers

A.F.J Wippert

F.J. Rutten

P. van Ek

J.H Rademaker

Pikkemaat

F Meester

T.C Prinsen

Dinand Grijsen

G.H Webbink

50 jaar jubileum

E.A. Alferink

 

12. Sluiting:

Lucas bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en de actieve inbreng tijdens de vergadering.

Hij nodigt een ieder van harte uit voor het aanvullende programma Vriendenkring Inside met Ron Jans en Jan van Staa onder leiding van André van der Leij met een bijdrage door ‘Helligen Hendrik’ zoals aangekondigd door Henk Render.

 


Hatrans

Volg ons ook op social media:
Volg de Vriendenkring op Facebook
Volg de Vriendenkring op Twitter