Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Notulen Algemene ledenvergadering 26 november 2019

17-12-2020

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

Aanwezig bestuur: Lucas Fransen (voorzitter), Stan Westerink (secretaris), Laurens van der Velde, Henk Render en Henk Nieuwenhuis (algemene bestuursleden)

Afwezig bestuur met kennisgeving: Jasper Ponds (penningmeester):

Agenda 1. Opening:

De voorzitter, Lucas Fransen, opent om 19.00 uur de vergadering en heet eenieder van harte welkom.

Lucas vraagt om een moment van stilte voor de leden of dierbaren van onze leden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

2. Mededelingen:

Lucas heeft wel een mededeling. Hij geeft daarbij het woord aan Laurens ten Velde. Laurens geeft aan dat hij namens Twente Verenigt! wordt voorgedragen om zitting te nemen in het stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur heeft de voordracht in beraad en Laurens verwacht deze week een benoeming. Dit betekent dat hij geen zitting meer kan hebben in het bestuur van de VK. Hij heeft daarom zijn vertrek uit het bestuur aangekondigd.

Daarna geeft Lucas het woord aan Stefanie de Ruijter. Stefanie is de vertegenwoordiger om namens de VK zitting te nemen in Twente Verenigt!. Stefanie stelt zich voor en geeft aan dat ze het een eer vindt om de VK in het grootste supportersorgaan van FC Twente te mogen vertegenwoordigen.

 

3. Notulen vergadering:

De notulen van de ALV van 2018 worden onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.

4. Jaarverslag van de secretaris:

Stan Westerink geeft een korte weergave van de gebeurtenissen binnen FC Twente, zowel op bestuurlijk niveau als sportief.

Hij geeft aan dat het contact met het bestuur van FC Twente er op vooruitgaat. We hebben uitgebreid overleg gehad met de nieuwe directeur Paul van der Kraan. Hij heeft een lastige opdracht. Hoewel er een behoorlijke begroting is komt maar een klein aandeel bij het voetbal terecht. Hij is bezig om dat aandeel fors te verhogen maar heeft nog altijd te dealen met oud zeer. He kampioenschap bleek absoluut noodzakelijk voor het voortbestaan. Paul is tijdens het overleg lid geworden van de VK hetgeen zeer gewaardeerd wordt.

Ook heeft er overleg plaatsgevonden met Meindert van der Sluis, onze supporterscoördinator. Meindert heeft als missie dat supporters gewoon weer als voetballiefhebbers worden gezien en niet als hooligans en raddraaiers. Dit is iets wat ons zeer aanspreekt.

Ook zoomt Stan kort in op bijdragen die vanuit de VK aan FC T zijn gedaan. Daarover meer in het Financieel verslag. Ook de activiteiten waren goed verzorgd. Henk Render gaat daar later dieper op in. Wel licht Stan het bezoek aan de wedstrijd Schalke 04-Wolfburg er even toe. Dit was na een vraag op de vorige ALV snel geregeld en deze activiteit werd als een groot succes ervaren.

5. Verslag activiteitencommissie

Henk Render doet verslag van de activiteiten en geeft kort aan wat er allemaal is gebeurd en gaat gebeuren. Het ledenaantal stijgt gestaag en de teller staat nu op 4.045. Henk noemt de successen van de verschillende activiteiten zoals de Derde Helft in de Hatrans Lounge welke deels gesponsord worden door Hatrans Logistics uit Oldenzaal.

Ook de Open Dag met kennisquiz was weer een groot succes en de bezoeken aan de uitwedstrijden met de VK Express is steeds vol.

Henk geeft aan dat dit alleen mogelijk is door de steun van alle vrijwilligers en wil hen vanachter de bestuurstafel heel hartelijk danken voor hun inzet.

Henk memoreert nog even aan de afterparty voor vanavond. Thijs Kemperink, Helligen Hendrik, Paul Schabbink zullen een forum vormen onder leiding van Eddy van der Ley. Uiteraard wordt een ieder van harte uitgenodigd.

6. Jaarverslag van de penningmeester:

Bij afwezigheid van Jasper geeft Henk Nieuwenhuis toelichting op de cijfers over het boekjaar 2018-2019 en de begroting voor het boekjaar 2019-2020.

Conclusie is dat de VK er financieel goed voor staat. Daardoor konden we onder andere ook een bijdrage geven aan verplaatsen van het Diekmanscorebord naar het nieuwe trainingscomplex in Enschede.

Ook hebben we een aandeel gekocht in de Noabersclub. De ingelegde € 10.000 is door Wessels verdubbeld en levert gezamenlijk met alle andere aandeelhouders een behoorlijk impuls op de begroting van FC Twente,

Tevens geeft hij aan dat hij de goedkeurende verklaring van de kascontrole commissie heeft ontvangen.

7. Verslag van de kascontrolecommissie:

Arjan Steenkamp spreekt zijn trots uit over de manier waarop de financiële huishouding wordt vormgegeven. Een groot compliment onze penningmeester Jasper. De kascontrolecommissie heeft wel vragen gesteld maar daar moest echt naar gezocht worden en vervolgens werd op de vragen vakkundig en duidelijk antwoord gegeven. Er zijn geen vragen en opmerkingen. De kascontrolecommissie stelt aan de vergadering voor om het bestuur décharge te verlenen voor het gedurende het boekjaar 2018-2019 gevoerde beheer.

Onder applaus van de leden wordt hiermee ingestemd.

8. Herkiezing kascontrolecommissie:

Lucas geeft aan dat we met de huidige kascontrolecommissieleden verder willen en dat wordt op basis van art 42 sub a van de Statuten door het bestuur aan de vergadering voorgesteld. Onder applaus van de leden wordt hiermee ingestemd. De kascontrolecommissie die het boekjaar 2019-2020 zal controleren, wordt wederom gevormd door Jacques Hendriksen, Arjan Steenkamp.

9.

Er zijn twee bestuursleden aftredend en herkiesbaar: Henk Nieuwenhuis en Henk Render. Beiden zijn herkiesbaar. Niemand heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich als tegenkandidaat voor te stellen. Henk en Henk worden onder applaus herkozen.

10. Contributie:

Onze vereniging verkeert zoals vermeld in een gezonde financiële situatie en derhalve wordt voorgesteld de contributie niet aan te passen. Hiermee wordt door de leden ingestemd door middel van acclamatie.

10. Rondvraag:

Alfons Waayer vraagt ook of het mogelijk is om de persconferenties weer op TV te krijgen in het home en om het geluid dan even over te schakelen. Dit heeft Alfons al vaker gevraagd. Dat bevestigt Lucas ook maar hij krijgt daarvoor maar niet de handen op elkaar bij FC T.. Onder het mom van de aanhouder wint zal hij opnieuw een poging wagen.

 

Alfons Waayer vraagt of het niet nog een keer mogelijk is om met een bus van de Vriendenkring een wedstrijd van Schalke 04.

Henk R. geeft aan dat hij met iets soortgelijks bezig is. Niet perse Schalke maar misschien zijn er nog alternatieven in de nabijheid.

De heer Dinand Grijsen geeft aan dat de doorgang van de nieuwe naar de oude ruimte heel smal is. Je kunt daar amper nog zitten. Hij vraagt of de oorspronkelijke ingang aan de zijkant niet weer kan worden heropend.

Lucas geeft aan dat we daar absoluut niet aan mee kunnen werken. Issues als beveiliging en bemensing spelen daarbij een grote rol. Wel zullen we bekijken of er een andere oplossing voor het probleem is.

11.Huldiging jubilarissen:

De aanwezige jubilarissen worden met een bloemetje en een speld in het zonnetje gezet.

Hieronder de lijst:

25 jaar

I. Hendriks

A. Altena

P.F Mulder

H. Oude Veldhuis

Velnaar

J Wansink

S.J.H. Steinebach

A Geitz

H.H. Smelt

Saska Stobbe

D Kleeman

H.A.P Pril

A. Groothuis

Arno van Vonno

40 jaar

C.P.L. Lafere

H. Gerrits

J.H Gotink

H.A.J Greuter

G.B Gritter

J.P Kangur

T.H. de Mooy

Bonne Niks

R Waanders

Theo Wielens

E.G Baltink

50 jaar

A.J. ter Huerne

J.A Korf

P.J. Leuverink

J.E Dalenoort

F. Suers

H. Vos

G.A Oude Booijink

12. Sluiting:

Lucas bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en de actieve inbreng tijdens de vergadering.

Hij nodigt een ieder van harte uit voor het aanvullende programma Vriendenkring onder leiding van André van der Leij zoals aangekondigd door Henk Render.


Hatrans

Volg ons ook op social media:
Volg de Vriendenkring op Facebook
Volg de Vriendenkring op Twitter