Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Notulen Algemene ledenvergadering 27 november 2018

29-11-2018

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

Aanwezig bestuur: Lucas Fransen (voorzitter), Stan Westerink (secretaris), Jasper Ponds (penningmeester), Laurens van der Velde, Henk Render en Henk Nieuwenhuis (algemene bestuursleden)

Agenda 1. Opening:

De voorzitter, Lucas Fransen, opent om 19.02 uur de vergadering en heet eenieder van harte welkom.

Lucas vraagt om een moment van stilte voor de leden of dierbaren van onze leden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

2. Mededelingen:

Er zijn geen ingekomen stukken. Lucas heeft wel een mededeling. Aan het eind van deze vergadering zal hoofd scouting Evert Bleuming aanschuiven en hij zal zijn visie weergeven op het jeugdbeleid bij FC Twente. De Vriendenkring is voornemens een bijdrage van € 10.000 te geven voor het opknappen van het trainingscomplex.

3. Notulen vergadering:

De notulen van de ALV van 2017 worden onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.

4. Jaarverslag van de secretaris:

Stan Westerink geeft een korte weergave van de gebeurtenissen binnen FC Twente, zowel op bestuurlijk niveau als sportief. Hij spreekt de hoop uit dat de ALV vergadering door meer leden bezocht wordt en verwacht dat het programma na de ALV daartoe zal bij dragen.

Stan memoreert dat er veel overleg is met FC Twente over onder andere veiligheidsaspecten in en rondom ons home, maar ook over de kortingsregeling op jaarkaarten na de degradatie. De VK wil overigens vaker en structureler in overleg met FC Twente. Het bestuur betreurt het dat FC Twente niet reageert op hun verzoeken in overleg te treden over diverse zaken die spelen binnen de club, maar het bestuur zal op de deur blijven bonken.

Stan geeft aan dat het goed gaat met de VK, activiteiten, uitwedstrijden worden goed bezocht. De stand op de ranglijst biedt genoeg perspectief op promotie. Als het spel dan ook nog beter wordt, eventueel een aantal versterkingen en met de steun van het publiek dan moet directe promotie nog altijd mogelijk zijn.

5. Verslag activiteitencommissie

Henk Render doet verslag van de activiteiten en geeft in een presentatie aan wat er allemaal is gebeurd en gaat gebeuren. Zo zal de terrasoverkapping nog worden aangevuld met extra statafels, verlichting en heaters.

Henk geeft aan dat dit allemaal alleen maar mogelijk is met de hulp van de vele vrijwilligers rond wedstrijden en bij de activiteiten. Hij vraagt de aanwezigen om voor onze vrijwilligers te applaudisseren.

6. Jaarverslag van de penningmeester:

Jasper geeft toelichting op de cijfers over het boekjaar 2017-2018 en de begroting voor het boekjaar 2018-2019. Conclusie is dat de VK er financieel goed voor staat. Daardoor kunnen we onder andere ook een bijdrage geven voor het trainingscomplex, en het terras nog verder verbeteren. Dat doen we graag maar het kan alleen als we financieel gezond zijn en dat zijn we. We hebben een eigen vermogen van 50K.

Tevens geeft hij aan dat hij de goedkeurende verklaring van de kascontrole commissie heeft ontvangen.

7. Verslag van de kascontrolecommissie:

Jacques Hendriksen spreekt zijn lof en trots uit over onze penningmeester Jasper die zijn zaken heel goed voor elkaar heeft. Er zijn verder geen vragen en opmerkingen. De kascontrolecommissie stelt aan de vergadering voor om het bestuur décharge te verlenen voor het gedurende het boekjaar 2017-2018 gevoerde beheer.

Onder applaus van de leden wordt hiermee ingestemd.

8. Herkiezing kascontrolecommissie:

Lucas geeft aan dat we met de huidige kascontrolecommissieleden verder willen en dat wordt op basis van art 42 sub a van de Statuten door het bestuur aan de vergadering voorgesteld. Onder applaus van de leden wordt hiermee ingestemd. De kascontrolecommissie die het boekjaar 2018-2019 zal controleren, wordt gevormd door Jacques Hendriksen, Arjan Steenkamp en Erwin Versteeg (reserve lid).

9. Contributie:

Onze vereniging verkeert zoals vermeld in een gezonde financiële situatie en derhalve wordt voorgesteld de contributie niet aan te passen. Hiermee wordt door de leden ingestemd door middel van acclamatie.

10. Rondvraag:

Alfons Waayer vraagt of het niet een keer mogelijk is om met een bus van de Vriendenkring een wedstrijd van Schalke 04. Henk R. geeft aan dat daar in het verleden wel pogingen toe zijn gedaan maar het is lastig om een bus vol te krijgen en om tickets te krijgen. Stan geeft aan dat hij voor de kaartjes wel een poging wagen. Afspraak is dat Stan en Henk hier achteraan gaan. Op Alfons kan een beroep worden gedaan ter ondersteuning van het organiseren.

Alfons vraagt ook of het mogelijk is om de persconferenties weer op TV te krijgen in het home en om het geluid dan even over te schakelen. Vanuit de vergadering wordt daarop gereageerd dat dat in het hele stadion niet meer wordt uitgezonden. In de Keukenkampioen Divisie vinden er vaak geen persconferenties plaats. De interviews op Fox Sports komen heel verdeeld binnen.

Addie Beimer vraagt zich af waar dat aan ligt. Daar moet je toch achter kunnen komen? Lucas legt uit dat dit een keuze is vanuit FC Twente. Hij zegt toe dit signaal bij hen neer te leggen.

Alfons Waayer en Herman Scholten vragen zich af waarom er geen spelers (en het valt op dat er geen Spaanse voetballers het home bezoeken) meer in het home komen. Jacques antwoordt dat de Spanjaarden dat niet willen en dat het inderdaad lastig is om medewerking te krijgen. Er wordt aangegeven dat Evert Bleuming misschien iets kan betekenen. Hij heeft nl aangegeven dat hij wel iets voor ons wil betekenen als dat nodig is. We zullen Evert vragen.

Arjan Steenkamp spreekt eerst zijn complimenten over het bestuur maar vraagt of we feestavonden niet meer willen laten samenvallen met de wedstrijden van FC Twente. Dan kan nl iedereen op het feest komen.

Lucas geeft aan dat we daar rekening mee zullen houden.

11.Huldiging jubilarissen:

De Jubilarissen worden met een bloemetje en een speld in het zonnetje gezet.

12. Sluiting:

Lucas bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en de actieve inbreng tijdens de vergadering.

Hij nodigt een ieder van harte uit voor het aanvullende programma Vriendenkring Inside met Hans Kraay, Bas Nijhuis onder leiding van André van der Leij en een programma van cabaretier Ernest Beuvink.

 

 


Hatrans
Volgende VK Express:
26-01-2020
VK Express PSV uit
[Meer informatie]

Volg ons ook op social media:
Volg de Vriendenkring op Facebook
Volg de Vriendenkring op Twitter