Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Uitnodiging algemene ledenvergadering supportersvereniging Vriendenkring FC Twente ‘65

21-11-2018

Geacht Vriendenkringlid,

De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van onze vereniging zal worden gehouden op dinsdag 27 november 2018 in ons Hatrans Home. Aanvang 19:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur).

Het bestuur nodigt u uit om deze vergadering bij te wonen. Alleen leden en zij die zijn uitgenodigd door het bestuur hebben toegang tot de vergadering. Leden dienen op verzoek hun ledenpas te kunnen tonen.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
 3. Vaststelling van de notulen van de ALV van 28 november 2017 *)
 4. Jaarverslag van de secretaris en eventuele toelichting hierop
 5. Jaarverslag van de activiteitencommissie
 6. Jaarverslag van de penningmeester en eventuele toelichting hierop *)
 7. Verslag van de kascontrolecommissie
 8. Benoeming leden van de kascontrolecommissie *)
 9. Vaststelling contributie seizoen 2019/2020
 10. Rondvraag
 11. Huldiging jubilarissen
 12. Sluiting door de voorzitter

*) op de achterzijde van deze uitnodiging staat een toelichting op deze agendapunten

Aansluitend aan de ALV staat, net als vorig jaar, een spectaculair optreden gepland. Dit jaar betreft dat de eerste ‘Vriendenkring Inside’ met Hans Kraay jr., Sierd de Vos, Ernest Beuving en Eddy van der Ley. Aanvang 20:15 uur.

Nadere informatie hierover volgt via de website, nieuwsbrief en social media accounts van onze vereniging. Als lid bent u van harte welkom om dit optreden bij te wonen, ook als u niet bij de ALV zelf aanwezig bent (u kunt dan alvast in het voorste gedeelte van ons Hatrans Home terecht vanaf 19:30 uur).

Met vriendelijke groet,

Het bestuur                          

 

Bijlage bij de uitnodiging voor de ALV van 27 november 2018

 

Agendapunt 3: vaststelling van de notulen van de ALV van 28 november 2017

 • De notulen van de ALV van 28 november 2017 zijn te raadplegen op onze website: www.vriendenkring-fctwente.nl Agendapunt 6: jaarverslag van de penningmeester
 •  
 • Het financieel verslag van het boekjaar 2017/2018, dat ook gepresenteerd zal worden tijdens de ALV, ligt voorafgaand aan de vergadering ter inzage voor leden. Agendapunt 8: benoeming leden van de kascontrolecommissie
 •  
 • De kascontrolecommissie die het financieel verslag van het boekjaar 2017/2018 heeft gecontroleerd, bestaat uit de heren Jacques Hendriksen en Arjan Steenkamp, met als reservelid de heer Erwin Versteeg.
 • Het bestuur stelt voor om de samenstelling van de kascontrolecommissie niet te wijzigen en draagt op grond van artikel 42 sub a van het huishoudelijk reglement van de vereniging (HR) de huidige leden opnieuw voor als leden respectievelijk reservelid van de kascontrolecommissie die het financieel verslag van het boekjaar 2018/2019 zal controleren.
 • Op grond van artikel 42 sub b HR kunnen andere kandidaten worden voorgedragen door de stemgerechtigde leden, tot uiterlijk één week voor de ALV, met handtekeningen van ten minste 20 stemgerechtigde leden en een schriftelijke en ondertekende bereidverklaring van de kandidaat dat hij deze functie wil aanvaarden. De voordracht dient bij voorkeur te worden aangeleverd per e-mail (met een scan van het getekende document in de bijlage): vriendenkring@fctwente.nl.

             

 


Hatrans
Volgende VK Express:
26-01-2020
VK Express PSV uit
[Meer informatie]

Volg ons ook op social media:
Volg de Vriendenkring op Facebook
Volg de Vriendenkring op Twitter