Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Notulen Algemene ledenvergadering 28 november 2017

25-10-2018

Aanwezig bestuur: Lucas Fransen (voorzitter a.i.), Stan Westerink (secretaris a.i.), Jasper Ponds (penningmeester), Henk Render en Henk Nieuwenhuis (algemeen bestuursleden), Laurens van der Velde (algemeen bestuurslid a.i.)

Agenda 1. Opening:

De voorzitter, Lucas Fransen , opent omstreeks 19.00 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

Lucas vraagt om een moment van stilte voor de leden of dierbaren van onze leden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

2. Mededelingen:

Lucas meldt dat er vanwege het aangekondigde vertrek van Ufuk in het lopende jaar een aantal bestuurswisselingen hebben plaatsgevonden.

Lucas heeft de voorzittersrol op ad interim basis overgenomen. Zijn vrijgevallen functie van secretaris is door Stan Westerink tijdelijk overgenomen en daarnaast is Laurens van der Velde op tijdelijke basis aan het bestuur toegevoegd. Vandaag zal onder meer aan de vergadering worden voorgelegd om deze tijdelijke invulling definitief te maken.

3. Notulen vergadering:

De notulen van de ALV van 2016 worden onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.

4. Jaarverslag van de secretaris:

Stan Westerink geeft een korte weergave van de gebeurtenissen binnen FC Twente, zowel op bestuurlijk niveau als sportief. Daarnaast memoreert Stan nog aan de inval bij vak P die ook voor de VK verstrekkende gevolgen heeft op met name veiligheidsaspecten rondom ons home.

Stan geeft aan dat het goed gaat met de VK en spreekt de hoop uit dat ook de sportieve prestaties van ons 1e team spoedig beter zullen gaan.

 

5. Verslag activiteitencommissie

Henk Render doet verslag van de activiteiten en geeft een presentatie van de te realiseren terrasoverkapping

6. Jaarverslag van de penningmeester:

Jasper geeft toelichting op de balans per 30 juni 2017; de staat van baten en lasten over het boekjaar 2016-2017; de begroting voor het boekjaar 2017-2018. Tevens geeft hij aan dat hij de goedkeurende verklaring van de kascontrole commissie heeft ontvangen. Er zijn verder geen vragen en opmerkingen.

7. Verslag van de kascontrolecommissie:

De heren Mink Toet en Jacques Hendriksen, zijnde de kascontrolecommissie van de Vriendenkring, stellen de vergadering voor het bestuur, en meer in het bijzonder de penningmeester, decharge te verlenen voor gedurende dezen het afgelopen boekjaar gevoerde beheer. De complimenten worden daarbij overgebracht aan Jasper, voor de adequate administratie maar ook de snelle wijze waarop stukken worden aangeleverd.

Onder applaus van de leden wordt hiermee ingestemd.

8. Herkiezing kascontrolecommissie:

Mink Toet zal na vanavond afscheid nemen als lid van de kascontrolecommissie. Ar Jan Steenkamp neemt zijn taken over en Erwin Versteeg wordt toegevoegd als reservelid.

Zowel voor het scheidend lid als voor de toetredende (reserve-)leden wordt vanuit de vergadering geapplaudisseerd.

9. Bestuursverkiezing:

De volgende personen worden voor her verkiezing voorgedragen en herkozen:

Lucas Fransen, maar in plaats van secretaris zal hij voorzitter van de VK worden

Jasper Ponds, als penningmeester

De volgende personen worden voorgedragen en gekozen om toe te treden tot het bestuur:

Stan Westerink, zal de rol van secretaris op zich nemen

Laurens van der Velde zal toetreden als algemeen bestuurslid.

Daarmee komt het aantal bestuursleden op 6 personen.

Vanuit de zaal vraagt Ufuk Ermis of een even aantal bestuursleden handig is. Lucas antwoordt dat Ufuk daar een punt heeft, maar in de praktijk blijkt dat een dergelijke situatie zich niet heeft voorgedaan en hij verwacht daar ook geen problemen in de toekomst. Mocht dit zich onverhoopt voordoen dan zullen we er niet aan ontkomen om de betreffende kwestie aan de ALV voor te leggen.

10. Contributie:

Onze vereniging verkeert in een gezonde financiële situatie en derhalve wordt voorgesteld de contributie niet aan te passen. Hiermee wordt door de leden ingestemd.

11. Rondvraag:

Lucas meldt in de rondvraag dat de betaling van consumpties met muntjes in de toekomst zal worden aangepast in een pasjes systeem. Henk Jan Wachtmeester vraagt hoe dat in zijn werk gaat en hoe gaat men om met mensen die dat niet willen of kunnen? Op dit moment is dat allemaal nog onduidelijk en er moet daarvoor van alles worden geregeld.

Charles vraagt aandacht voor plaatsen voor rolstoelgebruikers die uitwedstrijden willen bezoeken. Wil de VK er voor zorgen dat er plekken beschikbaar zijn. Dit is nl. verplicht. Lucas geeft aan dat we dat onder meer in het supporterscollectief zullen aankaarten,

Marcel Vledder vraagt of dat ook voor toilet gebruik kan worden geregeld. Lucas geeft aan dat we dit zullen melden maar we zijn afhankelijk van FC Twente. Als bestuur van de VK hebben we daar geen enkele invloed op. Neemt niet weg dat we dit zullen melden.

Niek Lubbers spreekt de complimenten uit voor de wijze waarop de reizen bij uitwedstrijden worden georganiseerd.

ArJan Steenkamp vraagt of er op passende wijze afscheid is genomen van Ufuk Ermis. Lucas zet die vraag door naar Ufuk, die vervolgens aangeeft dat de VK op passende en waardige manier afscheid van hem heeft genomen.

De Jubilarissen worden met een bloemetje en een speld in het zonnetje gezet. Ook de fotograaf van deze avond en terugtredend lid van de kascontrolecommissie worden in het zonnetje gezet.

12.Huldiging jubilarissen:

De jubilarissen worden met bloemetje en een speld in het zonnetje gezet

Een lid heeft de uitnodiging voor de feestavond niet ontvangen. Het bestuur licht toe dat men via mail, nieuwsbrieven, social media en posters in het home hier uitgebreid aandacht aan heeft geschonken. Het bestuur betreurt dat hem dit is overkomen.

Een lid wil graag dat het bestuur van de Vriendenkring haar invloed aanwendt op de wc’s jashaakjes aan te brengen. Dit om de jas voor minder validen aan op te hangen bij het naar de wc gaan. Lucas Fransen bespreekt dit met FC Twente.

Een lid vindt dat de website meer tot leven kan komen. Het bestuur vraagt de leden om hulp. Inmiddels is een groep bijeen gekomen om als commissie op professionele wijze de nieuwsbrief, website, twitter en facebook vorm te geven.

12. Sluiting:

Lucas bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en de actieve inbreng tijdens de vergadering.

Hij nodigt een ieder van harte uit voor het aanvullende programma welke wordt ingevuld door FC de Rebellen. Daarbij zullen Andy van der Meijde, Sjaak Polak en Marcel Meeuwis aanwezig zijn en anekdotes vertellen uit hun roemrijke voetbalcarrières.

 


Hatrans
Volgende VK Express:
09-02-2020
VK Express FC Emmen uit
[Meer informatie]

Volg ons ook op social media:
Volg de Vriendenkring op Facebook
Volg de Vriendenkring op Twitter