Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Vriendenkring FC Twente
Uitnodiging algemene ledenvergadering supportersvereniging Vriendenkring FC Twente ‘65

01-11-2017

Deze week zijn de uitnodigingen voor de ALV op dinsdag 28 november 2017 aan alle leden verstuurd. Ook leden die onverhoopt de uitnodiging niet per post (hebben) ontvangen, zijn uiteraard van harte welkom. Volledigheidshalve onderstaande de volledige tekst van de uitnodiging.

 

Geacht Vriendenkringlid,

De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van onze vereniging zal worden gehouden op dinsdag 28 november 2017 in ons Hatrans Home. Aanvang 19:00 uur.

Het bestuur nodigt u uit om deze vergadering bij te wonen. Alleen leden en zij die zijn uitgenodigd door het bestuur hebben toegang tot de vergadering. Leden dienen op verzoek hun ledenpas te kunnen tonen.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
 3. Vaststelling van de notulen van de ALV van 12 december 2016 *)
 4. Jaarverslag van de secretaris en eventuele toelichting hierop
 5. Jaarverslag van de activiteitencommissie
 6. Jaarverslag van de penningmeester en eventuele toelichting hierop *)
 7. Verslag van de kascontrolecommissie *)
 8. Benoeming leden van de kascontrolecommissie *)
 9. Vaststelling aantal bestuursleden en bestuursverkiezing *)
 10. Vaststelling contributie seizoen 2018/2019
 11. Rondvraag
 12. Huldiging jubilarissen
 13. Sluiting door de voorzitter

 

*) op de achterzijde van deze uitnodiging staat een toelichting op deze agendapunten

 

Aansluitend aan de ALV staat er een optreden gepland waar nog lang over nagepraat zal worden. Wat precies, blijft nog even een verrassing, maar er zullen bijzondere anekdotes en smeuïge voetbalverhalen worden gedeeld en er kunnen prijzen worden gewonnen. Nadere informatie hierover volgt via de website en social media accounts van onze vereniging. Als lid bent u van harte welkom om deze activiteit bij te wonen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur                                        

 

Bijlage bij de uitnodiging voor de ALV van 28 november 2017

 

Agendapunt 3: vaststelling van de notulen van de ALV van 12 december 2016

-                      De notulen van de ALV van 12 december 2016 zijn te raadplegen op onze website: www.vriendenkring-fctwente.nl

 

Agendapunt 6: jaarverslag van de penningmeester

-                      Het financieel verslag van het boekjaar 2016/2017, dat ook gepresenteerd zal worden tijdens de ALV, ligt vanaf een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage voor leden.

 

Agendapunt 8: benoeming leden van de kascontrolecommissie

-                      De kascontrolecommissie die het financieel verslag van het boekjaar 2016/2017 heeft gecontroleerd, bestaat uit de heren Jacques Hendriksen en Mink Toet, met als reservelid de heer Arjan Steenkamp.

-                      De heer Toet is uittredend, waardoor het reservelid de heer Steenkamp deel uitmaakt van de kascontrolecommissie die het financieel verslag van het boekjaar 2017/2018 zal controleren.

-                      Tijdens de ALV zal een nieuw reservelid worden benoemd. Het bestuur draagt op grond van artikel 42 sub a van het huishoudelijk reglement van de vereniging (HR) de heer Erwin Versteeg voor als reservelid van de kascontrolecommissie die het financieel verslag van het boekjaar 2017/2018 zal controleren.

-                      Op grond van artikel 42 sub b HR kunnen andere kandidaten worden voorgedragen door de stemgerechtigde leden, tot uiterlijk één week voor de ALV, met handtekeningen van ten minste 20 stemgerechtigde leden en een schriftelijke en ondertekende bereidverklaring van de kandidaat dat hij deze functie wil aanvaarden. De voordracht dient bij voorkeur te worden aangeleverd per e-mail (met een scan van het getekende document in de bijlage): vriendenkring@fctwente.nl.

 

Agendapunt 9: bestuursverkiezing

-                      Samenstelling huidig bestuur, met tussen haakjes het jaar van benoeming:

Lucas Fransen                             (2013)                    Voorzitter/secretaris *)

Jasper Ponds                               (2013)                    Penningmeester

Henk Render                               (2015)                    Algemeen bestuurslid

Henk Nieuwenhuis                      (2015)                    Algemeen bestuurslid

*) De heer Ufuk Ermis heeft gedurende het seizoen 2016/2017 tussentijds zijn functie als bestuurslid (voorzitter) neergelegd. Het bestuur heeft daarom de heer Fransen tijdelijk (tevens) benoemd tot voorzitter.  

-                      Op grond van artikel 8 lid 2 van de statuten van de vereniging stelt de ALV het aantal bestuursleden vast. Het bestuur stelt voor om dat aantal vast te stellen op zes.

-                      Op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten zijn de navolgende bestuursleden aftredend: Lucas Fransen en Jasper Ponds.

Zij zijn beiden herbenoembaar en worden op grond van artikel 42 sub a HR door het bestuur voorgedragen, waarbij het bestuur voornemens is om de heer Fransen aan te wijzen als voorzitter en de heer Ponds als penningmeester.

-                      Daarnaast draagt het bestuur op grond van artikel 42 sub a HR de heren Stan Westerink en Laurens van der Velde voor als nieuwe bestuursleden, waarbij het bestuur voornemens is om de heer Westerink aan te wijzen als secretaris en de heer Van der Velde als algemeen bestuurslid.

-                      Op grond van artikel 42 sub b HR kunnen andere kandidaten worden voorgedragen door de stemgerechtigde leden, tot uiterlijk één week voor de ALV, met handtekeningen van ten minste 20 stemgerechtigde leden en een schriftelijke en ondertekende bereidverklaring van de kandidaat dat hij deze functie wil aanvaarden. De voordracht dient bij voorkeur te worden aangeleverd per e-mail (met een scan van het getekende document in de bijlage): vriendenkring@fctwente.nl.


Hatrans
Volgende VK Express:
09-02-2020
VK Express FC Emmen uit
[Meer informatie]

Volg ons ook op social media:
Volg de Vriendenkring op Facebook
Volg de Vriendenkring op Twitter